Ubezpieczenia rolne


Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu lub współposiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki rolnicze wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, którego zakres reguluje ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.


image01